Nienaprawienie szkody przez sprawcę przestępstwa ma być przestępstwem.

Od stycznia 2019 r. Rząd pracuje nad dużą zmianą Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw w skład której wejdą przede wszystkim zmiany okresów stosowanych kar. W ramach nowelizacji ustawodawca planuje wprowadzenie art. 244c Kodeksu karnego, który będzie penalizował uchylanie się od orzeczeń sądu. Wprowadzany artykuł określa, że uchylanie się od wykonania „środka kompensacyjnego, o którym mowa w art. 46, w postaci obowiązku naprawienia szkody, obowiązku zadośćuczynienia za doznaną przez inną osobę krzywdę lub nawiązki, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”. W tej sytuacji można usłyszeć wiele głosów zadowolenia. Mowa tu szczególnie o pokrzywdzonych, na rzecz których orzeczono obowiązek naprawienia szkody, a sprawca po odbyciu kary pozbawienia wolności uchyla się od jego wykonania i jednocześnie ukrywa swój majątek przed komornikiem. Pokrzywdzony w takiej sytuacji nie ma możliwości odzyskania np. utraconych w wyniku przestępstwa pieniędzy.

Z opinii, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika jednak, że nie wszyscy chcą wprowadzenia takiego przepisu. Z dokumentów udostępnionych przez RCL wynika, że sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie zgłosili wątpliwości co do zasadności wprowadzenia takiego przepisu. Jako argument przemawiający przeciw jego wprowadzeniu sędziowie podali: „penalizacja zachowań objętych art. 244c k.k. spowoduje masowe kierowanie przez wydziały wykonawcze zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sprawcę, który nie wykonał środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody z art. 46 § 1 k.k., co docelowo będzie skutkowało zwiększeniem wpływu spraw.”. W tej sytuacji sędziowie skupili się jedynie na zwiększeniu ilości spraw, które będą musieli rozpatrywać. W żaden jednak sposób nie odnieśli się do sprawiedliwości społecznej, którą realizuje powyższy przepis. Należy zaznaczyć, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i godzi w wizerunek sądów. Podążając za tokiem rozumowania sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie należałoby określić, które przestępstwa są najczęściej popełniane a następnie znieść ich penalizację – dzięki takiemu zabiegowi sędziowie mogliby się skupić na innych równie ważnych „sprawach służbowych” niezwiązanych z orzekaniem.

Abstrahując od powyższych rozważań sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie należy zaznaczyć, że wprowadzenie art. 244c Kodeksu karnego pozwoli poszkodowanym (którzy tak naprawdę są najważniejszym elementem procesu karnego) dążyć skuteczniej do odzyskania utraconych dóbr.

Dodane: 12 marca 2019 r.